Asbestsanering

Asbest is gevaarlijk en sanering vereist een gedegen benadering en projectbegeleiding!!!

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn veel toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).Asbest werd met of zonder een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Soms zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. Hierdoor kunnen grote risico’s voor mens en milieu ontstaan. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Asbestsanering vereist een gedegen benadering en projectbegeleiding. Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. verzorgt het gehele traject van inventariseren, saneren en opleveren voor u. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers van de complexe procedures die asbestsaneren nu een maal met zich meebrengen.

Een asbestsaneringstraject verloopt (merendeels) als volgt:

Fase 1) Uitvoeren asbestinventarisatie

Voorafgaand aan verbouwingen, renovatiesloop en/of totale sloopprojecten bent u altijd verplicht om een sloopmelding in te dienen bij uw gemeente. Bij het indienen van een sloopmelding via www.omgevingsloket.nl word u gevraagd om een asbestinventarisatierapport te uploaden. Vaak is er al een vermoeden dat er daadwerkelijk asbest aanwezig is in de betreffende woning, bedrijfspand, schuur, garage etc. De eerste stap die dan genomen moet worden is het laten opstellen van een asbestinventarisatie. Dit moet gedaan worden door een professioneel gecertificeerd bedrijf met een accreditatie voor procescertificaat asbestinventarisatie. Indien gewenst kunnen wij de sloopmeldingaanvraag en het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport voor u verzorgen. Na ontvangst van het rapport (via e-mail of post) is de eerste stap in het asbest-verwijderings proces voltooid.

Fase 2) Indienen sloopmelding

Bij een asbestsanering is er in alle gevallen een sloopmelding (voorheen: de ouderwetse sloopvergunning ) van de gemeente nodig. Deze kan aangevraagd worden via www.omgevingsloket.nl  Hierbij dient altijd de asbestinventarisatie digitaal aangeleverd te worden, middels uploaden, met de melding dat het asbestverwijdering betreft. In het nieuwe bouwbesluit is bepaald dat een sloopmelding na maximaal vier weken en minimaal 5 werkdagen afgegeven moet worden. Houd er rekening mee dat een sanering dus niet van vandaag op morgen is geregeld. Dit vanwege wettelijke vooraf opgestelde termijnen. Indien gewenst verzorgen wij deze aanvraag; wij monitoren de gemeente rondom de afgifte van melding/vergunning en de bezwaartermijn. In overleg kan dan de asbestsanering in onze planning worden opgenomen.

Fase 3) Meldingen aan bevoegd gezag

Na goedkeuring van de sloopmelding en verstrijken van de bezwaartermijn kan met fase 3 aangevangen worden. Er zijn aanzienlijk wat controlerende instanties die benaderd moeten worden; o.a. vergunningsverleners en diverse landelijke registratiesystemen (LAVS/Ministerie SZW/RUD/Gemeente/Certificerings Instantie). Bij al deze instanties moet er gemeld en geregistreerd worden dat er een asbestsanering zal gaan plaatsvinden; deze acties voeren wij voor u uit en moeten minimaal twee werkdagen voor aanvang van de saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Fase 4) Opstellen van een projectgebonden asbestsaneringsplan

In een projectgebonden saneringsplan wordt specifiek beschreven hoe het asbest verwijderd gaat worden en hoe het eindresultaat opgeleverd moet gaan worden. Hierbij is er onder meer aandacht voor zaken als:

  • Naleving van relevante wet- en regelgeving
  • De aanwezigheid van een actuele RI&E en projectgebonden Plan van Aanpak
  • Volgen van het geautoriseerde Plan van Aanpak
  • Continue verbetering van processen en maatregelen
  • Werken in overeenstemming met vereiste arbeidshygiëne en het beperken van milieubelasting
  • Gericht op het zorgvuldig (arbeids- en milieuhygiënisch) asbest verwijderen
  • Het garanderen van een veilige werkomgeving en het welzijn van onze medewerkers waardoor het oplopen van letsel en materiële en/of milieuschade wordt voorkomen.
  • Preventief handelen boven correctief

Fase 5) Uitvoeren van de asbestsanering

Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. bezit een procescertificaat asbestsanering, voorheen een sc 530 certificaat, en wij kunnen alle mogelijke asbestverontreinigingen saneren. Wij saneren reeds sinds 1988!!!  Onze medewerkers die betrokken zijn bij een asbestsloop volgen stringente procedures die een gecontroleerde asbestsanering garanderen. Asbestverwijdering kan op 2 manieren gebeuren: Binnensanering en Buitensanering. Beide methoden zijn weer onderverdeeld in risicoklasse 1, 2 of 2A. De verwijdering en eindschoonmaak wordt verricht door onze gespecialiseerde mensen, DAV’ers (Deskundig Asbest Verwijderaar) genoemd. De DAV staat per project onder toezicht van de DTA (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering).

Fase 6) Vrijgavemeting en/of visuele inspectie door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium

Na de verwijdering en eindschoonmaak wordt door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium door uitmetingen aangetoond of het asbesthoudende werkgebied gesaneerd is volgens de huidige wetgeving. Zo ja, dan is het gebied schoon en veilig en kan men het betreden zonder persoonlijke beschermingsmaatregelen. De stortbewijzen van het asbest en de vrijgave worden in een later stadium door ons verstrekt en zonodig verzonden aan de gemeente.

Fase 7) Oplevering van het project

Na afronding van de werkzaamheden en de eindcontrole leveren wij het gesaneerde werk schoon bij u op. Onze DTA-er, deskundig toezichthouder asbestsanering, zal u middels een opleveringsformulier ter plaatse de werkzaamheden aan u opleveren.

Fase 8) Versturen van eindevaluatie aan de betreffende gemeente / opdrachtgever

Z.s.m. na de oplevering ter plaatse door onze DTA-er zullen wij wederom alle betrokken instanties voorzien van de benodigde gegevens. In deze fase zullen wij ook alle relevante gegevens uploaden in het landelijk asbest volgsysteem. ( LAVS ) Een asbestsanering is pas wettelijk opgeleverd als alle faseringen in het LAVS zijn geaccordeerd.